Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych 
przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
w Lublińcu, ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
    w Lublińcu, ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ciepłownictwa w Lublińcu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

b) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób współpracujących z Zarządem oraz korzystających z jej zasobów

c) zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Zarządu lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami

d) gospodarowania nieruchomościami gminnymi i wspólnotowymi powierzonymi w zarząd (rozliczanie mediów, windykacja należności, prowadzenie niezbędnych ewidencji i dokumentacji, emisja korespondencji, wykonywanie oraz rozliczanie prac konserwacyjnych i remontowych, prowadzenie księgowości WM) oraz zapewnieniem źródeł finansowania prowadzonej gospodarki mieszkaniowej.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach omówionych w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty współpracujące, mające podpisane stosowne umowy z Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu. Umowy te ograniczają użycie powierzonych danych podmiotom przetwarzającym wyłącznie do czynności związanych z wykonaniem umowy i zapewniają im odpowiednią ochronę prawną. Pani/Pana dane nie są wykorzystywane przez odbiorców danych do celów innych niż określone w pkt. 3 Wskazać możemy następujące kategorie odbiorców:

a) podmioty mające podpisane umowy z Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu  i realizujące określone zadania z zakresu: odczytów liczników i rozliczania mediów, prowadzenia KRD,

b) dostarczanie poczty i przesyłek kurierskich, bankowość, ubezpieczenia, utrzymanie porządku, nadzór nad systemami Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu oraz inne firmy współpracujące z ZGKLiC w Lublińcu, dla których Administratorem danych jest Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. Urząd Miasta, Straż Miejska, Komornik, Policja, Straż Pożarna, Wydział Udzielania informacji MSWiA

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)                     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)                     do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)                     do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

            - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

            - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

                        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d)                   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e)                     do przenoszenia danych,

f)                     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu jest obligatoryjne
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej         i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec 

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem         Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

 3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego              rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu

 b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej             i Ciepłownictwa w Lublińcu 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących. 

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)  dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,

b) informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,

c) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących,

d) anonimizacji wizerunku,

e) przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.