PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2. Odbiór wydanych warunków technicznych i wykonanie dokumentacji przyłącza (szkic sytuacyjny lub projekt)

3. Złożenie dokumentacji przyłącza w ZGKLiC celem akceptacji przez zakład

4. Budowa przyłączy

5. Zgłoszenie do odbioru / odbiór przyłącza przez ZGKLiC

6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Szczegóły dotyczące zawarcia umowy znajdują się w zakładce PORADNIK KLIENTA -> ZAWARCIE UMOWY

7. Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy

8. Montaż wodomierza


Szczegółowe informacje dotyczące przyłączenia do sieci wod-kan oraz wymaganych dokumentów


INFORMACJA

Do końcowego odbioru budynku wymagane jest zaświadczenie o przyłączeniu budynku do sieci wod-kan, które wydaje ZGKLiC w Lublińcu na pisemny wniosek właściciela budynku. Do wydania zaświadczenia wymagana jest również inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych przyłączy.