Witamy serdecznie na stronie internetowej

 Zakładu Wodociągów

i Usług Komunalnych w Lublińcu

prev next

Pragniemy przedstawić Państwu nasz Zakład, jego historię i dzień dzisiejszy, udostępnić najważniejsze informacje o firmie oraz zakres jej działania. 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu jest zakładem świadczącym usługi dla ludności z długoletnim doświadczeniem o utrwalonej renomie i pozycji na lokalnym rynku.

Przedsiębiorstwo nasze wykonuje głównie usługi w zakresie:

-dostaw wody,

-odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Prowadzimy również działalność w zakresie:

-administracji cmentarza komunalnego,

-obsługi i utrzymania targowiska miejskiego,

-basenu kąpielowego oraz innych zadań z zakresu użyteczności publicznej. 

  Firma przede wszystkim kontynuuje tradycje lublinieckich wodociągów, których działalność sięga jeszcze czasów przedwojennych. W 1938r. ówczesny Magistrat określił w stosownym Statucie pierwsze podstawowe zasady korzystania z miejskich wodociągów. Obecnie za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej odpowiedzialne są poszczególne działy: oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji. Oczyszczalnia ścieków pracująca w układzie mechaniczno-biologiczna jest obiektem mogącym przyjąć 7500m3 na dobę. Po ostatniej modernizacji wyniki oczyszczonych ścieków odpowiadają aktualnym wymaganym normom.

  Dział wodociągów zajmuje się dostarczaniem wody pitnej, eksploatacją ujęć wody, sieci wodociągowej, wymianą i remontami wodociągów, budową nowych sieci wodociągowych i przyłączy wody. Produkcja wody odbywa się w oparciu o nowoczesne urządzenia i jednostki sterujące, dzięki którym jakość i ilość dostarczanej wody spełnia wymogi.

  Do zadań działu kanalizacji należy właściwe utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, wymiany i remonty już wyeksploatowanych rurociągów. Wykonujemy również szereg innych powierzonych zadań na rzecz Gminy, m.in. w zakresie kanalizacji deszczowej.

  W naszej firmie wydawane są również odpowiednie decyzje związane z prowadzoną działalnością wodno-ściekową. Uczestniczymy w planowaniu przyszłych inwestycji gminnych wchodzących w zakres infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Od kilku lat szczególny nacisk kładziemy na sukcesywne wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dzięki czemu jakość oraz koszty świadczonych usług ulegną znaczącej poprawie. Równocześnie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie obsługi wykonującej powierzone zadania. Systematyczna realizacja wszystkich planowanych działań daje perspektywę harmonijnego rozwoju i coraz efektywniejszego świadczenia usług dla naszych mieszkańców.