Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące wymiany   wodomierzy,  zgłaszania awarii, 

 sposobów dokonywania  odczytów wskazań wodomierzy, na postawie których rozliczane  są usługi świadczone 

 przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu.


 

Awarie Wodomierzy:

  1. wystąpił wyciek przy wodomierzu;
  2. wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane
     z jego pracą i sprawnością;
  3. została naruszona plomba.

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie
na nr telefonu :
(w godzinach 7:00 15:00 od poniedziałku do piątku): 

  • (034) 353 30 02
  • 606 147 583

Jednocześnie przypominamy, że:


  1.   Wodomierze stosowane przez ZWIUK podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek;

  2.   Złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami ZWIUK i nie wolno ich samowolnie przemieszczać. Samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega karze grzywny do 5.000 PLN. (art.28 pkt 2 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).


Wymiana Wodomierzy

    Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych do nieruchomości są własnością ZWIUK. Zakład posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje sprawność wodomierzy oraz ważność cech legalizacji.
Monterzy ZWIUK wymieniają wodomierze (bez dodatkowych opłat) zgodnie z wewnętrznym harmonogramem tak, aby używane były tylko wodomierze z ważnymi cechami legalizacji